Algemene voorwaarden

Versie: Mei 2023

Ga naar oplossingen

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierna te noemen: de “Overeenkomst”), die Traxgo Nederland B.V. (hierna ook te noemen “TraxgoNL”), sluit met haar opdrachtgever(s) (hierna ook te noemen: de “Klant”).
1.2. De Klant verplicht zich TraxgoNL te allen tijde in redelijkheid in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden naar eigen en beste inzicht te verrichten. Daartoe behoren onder meer, maar niet beperkt tot, het verstrekken van voldoende en juiste informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden en het melden van storingen.
1.3. TraxgoNL is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het product en/of dienst tijdelijk te blokkeren of bepaalde functies van het Product en/of dienst tijdelijk uit te schakelen, als dit voor dringend onderhoud of vanwege virus of andere dreiging nodig wordt geacht. TraxgoNL spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een minimum te beperken en zal de Klant tijdig – en indien mogelijk vooraf – inlichten.

2. Totstandkoming van een Overeenkomst, en wijziging daarvan
2.1. Geen enkele aanbieding of offerte van TraxgoNL is bindend, en in die zin vrijblijvend, totdat de daaruit voorvloeiende Overeenkomst met de Klant door TraxgoNL en de Klant is ondertekend, met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2. TraxgoNL kan een uitgestuurd schriftelijk aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:217 e.v. BW) (hierna ook te noemen de “Offerte”), te allen tijde intrekken of wijzigen. TraxgoNL zal nimmer tot vergoeding van enige schade of kosten die hiermee samenhangen verplicht zijn, tenzij expliciet schriftelijk anders tussen TraxgoNL en de Klant overeengekomen.
2.3. Indien een schriftelijke order of ‘akkoord’ van de Klant volgt op een Offerte, dan komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat de Overeenkomst door zowel TraxgoNL als de Klant is ondertekend.
2.4. In geval een contract aanvankelijk mondeling wordt aangegaan, wordt uitvoering van het mondelinge contract door partijen opgeschort, tot het moment dat de Overeenkomst door TraxgoNL en de Klant is ondertekend.
2.5. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk, ondertekend door zowel TraxgoNL als de Klant, worden gewijzigd of aangevuld, waarbij een over-en-weer verzonden, door beide voornoemde partijen bevestigde, e-mail eveneens als zodanig kwalificeert.

3. Prijzen
3.1. De in de offerte genoemde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW of enige andere van overheidswege vastgestelde heffing of belasting.
3.2. De prijzen zijn voor gebruik van de systemen in de volgende landen: Albanië, Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar (Verenigd Koninkrijk), Griekenland, Guernsey, Hongarije, Ierland, IJsland, Isle of Man, Italië, Jersey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland (in Europa), Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Eventueel datagebruik buiten voornoemde landen en de daarmee samenhangende kosten zullen direct en per factuur door TraxgoNL aan de Klant in rekening gebracht worden.
3.3. Onverminderd artikel 3.1 is TraxgoNL gerechtigd om jaarlijks haar tarieven te verhogen met het percentage van de consumenten prijsindex (CPI) die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd. De verhoging zal, ongeacht de ingangsdatum van de Overeenkomst, telkens plaatsvinden in januari van ieder jaar.
3.4. Indien tijdens de duur van de door TraxgoNL met de Klant gesloten Overeenkomst voor Traxgo NL kostprijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhoging door externe kosten, is TraxgoNL gerechtigd het met de Klant overeengekomen tarief tussentijds te verhogen. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sinds de aanvang van de Overeenkomst.

4. Betaling en facturen
4.1. TraxgoNL zal haar factuur maandelijks, na afloop van elke maand waarop de levering van producten en/of diensten betrekking heeft aan de Klant verzenden. Instructies moeten door de Klant duidelijk aan TraxgoNL worden gecommuniceerd.
4.2. De Klant is verplicht om een machtiging aan TraxgoNL tot automatische incasso af te geven om de verschuldigde bedragen van de IBAN-rekening van de Klant af te schrijven. Totdat de Klant aan TraxgoNL voornoemde machtiging heeft gegeven, wordt door TraxgoNL aan de Klant per factuur een bedrag van € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
4.3. De Klant is verplicht tot betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij automatische incasso dient de Klant ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op haar bankrekening staat om het verschuldigde bedrag af te schrijven.
4.4. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, danwel geen automatische incasso mogelijk was, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is TraxgoNL gerechtigd de overeengekomen levering van producten en/or diensten op te schorten tot op het moment van betaling en is de Klant zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen veertien (14) dagen na factuurdatum. De Klant is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
4.5. De Klant is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met TraxgoNL overeengekomen tarieven. De Klant is niet bevoegd tot verrekening, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van TraxgoNL.
4.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn alle vorderingen van TraxgoNL op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Traxgo NL is dan tevens gerechtigd met onmiddellijke ingang haar levering van producten en/or diensten op te schorten.

5. Start, beëindiging en verlenging
5.1. TraxgoNL en de Klant zullen per aansluiting, of voor een aantal aansluitingen ineens, een Overeenkomst afsluiten. Onderstaande bepalingen van dit artikel 4 van de algemene voorwaarden, en dan met name de starttijd en looptijd, zullen derhalve per Overeenkomst gelden.
5.2. Indien TraxgoNL en de Klant, in afwijking van artikel 5.1 hierboven, afspreken dat nieuwe aansluitingen onder een bestaande Overeenkomst worden gebracht, dan krijgt die Overeenkomst het karakter van een ‘raamovereenkomst’. Iedere looptijd van een nieuwe aansluiting vangt aan vanaf de dag van levering van de betreffende aansluiting, conform de raamovereenkomst en deze algemene voorwaarden, voor steeds een minimale looptijd zoals genoemd in artikel 5.4 hieronder, welke steeds automatisch kan worden verlengd, onder gelijkblijvende voorwaarden, tenzij de raamovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd en eindigt.
5.3. De Overeenkomsten tussen TraxgoNL en de Klant worden aangegaan voor de bepaalde looptijd van één jaar.
5.4. Behoudens schriftelijke opzegging, uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de bepaalde periode van een (1) jaar en kan de Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden. De Klant dient bij een opzegging het aansluitnummer te vermelden.
5.5. Een Overeenkomst kan door TraxgoNL direct en voortijdig worden beëindigd, althans worden opgezegd, zonder inachtneming van enige termijn, indien de Klant niet voldoet aan enige bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

6. Overmacht
6.1. TraxgoNL is nimmer aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en/of levering van producten, indien zulks het gevolg is van overmacht.
6.2. Alle gebeurtenissen waarvan de oorzaak buiten de redelijke controle van TraxgoNL ligt, worden beschouwd als gevallen van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
a. industriële geschillen van welke aard ook, moeilijkheden in de verkrijging van vervoermiddelen, gesloten grenzen, decreten van de overheid, uitvoerembargo’s of andere omstandigheden die het werk van TraxgoNL beïnvloeden; of
b. natuurkrachten, oorlogshandelingen, rellen, opstand, revolutie, terrorisme, sabotage, stakingen, brandstichting, brand, natuurrampen, pandemie, het niet verkrijgen van de vereiste officiële vergunningen; of
c. laattijdige levering of niet-levering door de leveranciers van TraxgoNL, in het bijzonder als gevolg van energiecrises of leveringsmoeilijkheden van grondstoffen, of indien de aankoop van grondstoffen wat betreft prijzen en/of hoeveelheden niet mogelijk is tegen economisch redelijke voorwaarden en deze situatie niet voorzienbaar was voor de TraxgoNL op het moment dat de Overeenkomst werd gesloten, of om enige andere reden die niet toerekenbaar is aan de TraxgoNL.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Onverminderd artikel 6.1 hierboven, is TraxgoNL niet aansprakelijk voor het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van communicatienetwerken en (GPS)satelliet-voorzieningen, danwel tekortkomingen die voortvloeien uit omstandigheden die het gebruik van dergelijke netwerken en voorzieningen onmogelijk maken.
7.2. TraxgoNL is nimmer aansprakelijk voor een bedrag dat de hoogte van de nettoprijs (excl. BTW) onder de desbetreffende Overeenkomst overschrijdt, ontvangen in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis en voorts maximaal tot het bedrag waarvoor onder de door TraxgoNL afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend, en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat. Het risico van over- of onderverzekering komt voor rekening van de Klant.
7.3. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en/or gevolgschade is uitgesloten. In het bijzonder is uitgesloten schade als gevolg van verlies van omzet en winst en schade als gevolg van aanspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de Belastingdienst.
7.4. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is TraxgoNL nimmer aansprakelijk voor:
a. schade, van welke aard dan ook, doordat Traxgo NL is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
b. schade die is ontstaan, doordat data of een deel daarvan van de Klant verloren is gegaan;
c. schade die is ontstaan door het handelen of nalaten van de Klant.
7.5. TraxgoNL is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant niet binnen twee (2) weken, nadat de schade door de Klant is ontdekt of had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk melding heeft gedaan aan TraxgoNL, en TraxgoNL, doordat de Klant niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

8. Verplichtingen van de Klant
8.1. De Klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur die wordt gebruikt in samenhang met de producten en diensten van TraxgoNL. De Klant dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures die door of namens TraxgoNL zijn of worden verstrekt. De Klant dient regelmatig, ten minste eenmaal per maand, te controleren of de apparatuur goed functioneert.
8.2. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de TraxgoNL dienst mogelijk te maken, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3. Op de door TraxgoNL geleverde producten en/of diensten is een fair use policy van toepassing. Dit houdt in dat het de Klant slechts is toegestaan redelijk gebruik te maken van de producten en/of diensten van TraxgoNL. Van ‘niet-redelijk’ gebruik is in ieder geval sprake bij:
a. gebruik voor andere doeleinden dan voor uitvoering van de Overeenkomst;
b. gebruik boven een bepaalde redelijke hoeveelheid, welke hoeveelheid is afgeleid van gemiddeld gebruik van andere, vergelijkbare gebruikers,
c. continue of bijna continue gebruik, door langdurig of veelvuldig openstaande verbindingen.
8.4. In geval van ‘niet-redelijk’ gebruik door de Klant kan TraxgoNL aanvullende voorwaarden stellen aan het gebruik, extra kosten in rekening brengen of de haar verplichtingen opschorten of de Overeenkomst te beëindigen.
8.5. Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft TraxgoNL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten bij de Klant in rekening te brengen. Onder opschorting van de Overeenkomst wordt tevens begrepen het (tijdelijk) blokkeren van de toegang tot het dienst en het (tijdelijk) uitschakelen van bepaalde functies daarvan.
8.6. Indien de Klant zelfstandig een boardcomputer wenst in te bouwen, zal zij dit slechts door een door Traxgo NL gecertificeerde monteur laten uitvoeren. Kosten die TraxgoNL maakt ten gevolge van het onjuist inbouwen van een boardcomputer zullen afzonderlijk aan de Klant worden gefactureerd.
8.7. De Klant stelt TraxgoNL zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante klantgegevens.
8.8. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van een adequate ‘veiligheidsbackup’ en archiveringskopieën van bestanden en informatie betreffende het product en/of de dienst. De Klant zal de door haar aangeleverde gegevens, alsmede de door Traxgo NL verzamelde gegevens die aan haar beschikbaar worden gesteld, maandelijks op correctheid controleren.

9. Beheer
9.1. TraxgoNL is gerechtigd haar diensten c.q. de gebruiksrechten onder de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen, of aan te passen, indien dit redelijkerwijs nodig is om de kwaliteit van haar dienstverlening aan de Klant te waarborgen, waaronder mede begrepen het bijwerken of updaten van software en/of platforms.
9.2. Traxgo NL behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar diensten te onderbreken dan wel te beëindigen, indien dit noodzakelijk is voor:
a. onderhoud,
b. het verrichten van (noodzakelijke) updates/verbeteringen van de systemen,
c. de beveiliging tegen verlies, verminking of tegen enige vorm van ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerking, of
d. indien deze een storing c.q. vertraging veroorzaakt van het netwerk of een computersysteem van TraxgoNL of van derden. TraxgoNL zal de Klant zo snel mogelijk, en indien mogelijk voorafgaande aan de onderbreking of beëindiging, middels een e-mail bericht informeren.
9.3. TraxgoNL is gerechtigd op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de procedure die leidt tot toegang tot haar dienst. TraxgoNL zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
9.4. TraxgoNL kan, na verloop van vijf jaren na het aangaan van de Overeenkomst, van de Klant verlangen mee te werken aan de vervanging van de apparatuur in een voertuig of voertuigen. De kosten daarvan zullen voor rekening van de Klant zijn. Indien de Klant daaraan niet wenst mee te werken is TraxgoNL gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

10. SIM-kaarten en IP software
10.1. TraxgoNL levert SIM-kaarten aan de Klant die zijn geïntegreerd in ingebouwde apparatuur. De Klant mag de SIM-kaarten enkel gebruiken:
a. in combinatie met voornoemde apparatuur, en
b. om door Traxgo NL ondersteunde gegevens tussen de voertuigen van de Klant en het TraxgoNL platform te communiceren.
10.2. De eigendom van de door TraxgoNL geleverde SIM-kaarten blijft bij TraxgoNL. De Klant verkrijgt slechts een gebruiksrecht hierop voor de duur van de Overeenkomst.
10.3. TraxgoNL zal de SIM-kaarten na ontvangst van een schriftelijke opzegging, met ingang van de datum van beëindiging deactiveren. De Klant blijft tot het moment van de-activering onverminderd aansprakelijk voor het gebruik van de SIM-kaarten.
10.4. De eigendom van de software die nodig is voor de communicatie tussen de systemen alsmede om gegevens te registreren blijft bij TraxgoNL. De Klant krijgt een gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst. Het is de Klant niet toegestaan om de software over te nemen, te kopiëren of anders te gebruiken dan voor uitvoering van deze Overeenkomst. TraxgoNL behoudt zich uitdrukkelijk haar recht voor om haar intellectuele eigendom te beschermen en te beveiligen met een pincode of wachtwoord.

11. Product
11.1. TraxgoNL verzorgt (mobiele) communicatie voor de overdracht van gegevens tussen de apparatuur van de Klant en het TraxgoNL platform. De Klant erkent dat TraxgoNL afhankelijk is van de prestaties van derden die deze diensten leveren en hierdoor niet kan garanderen dat de mobiele communicatie permanent en overal beschikbaar zal zijn.
11.2. (bijvoorbeeld door gaten in de netwerkdekking en vanwege het feit dat deze leveranciers zich het recht voorbehouden om hun diensten op te schorten voor onderhoud, om veiligheidsredenen, op bevel van overheden). TraxgoNL geeft geen enkele garantie over de snelheid, juistheid en volledigheid waarmee de gegevens worden overgedragen.
11.3. Traxgo NL garandeert voor de periode van twee jaar dat geleverde producten functioneren overeenkomstig de bij het product behorende functionele en technische specificaties die de Klant op basis van de Overeenkomst redelijkerwijs mag verwachtem. De garantietermijn gaat in vanaf de dag van installatie van een product. Voorwaarde voor voornoemde garantie is dat het product is ingebouwd door een door TraxgoNL erkende installateur en dat geconstateerde gebreken onverwijld bij TraxgoNL gemeld worden.
11.4. De garantie als bedoeld in het vorige lid omvat het kosteloos opheffen van storingen en/of defecten die direct voortvloeien uit fabricage- of materiaalfouten en die vallen onder een of meer van de volgende voorwaarden:
a. het product is gebruikt voor het doel waar zij voor is gefabriceerd conform de gebruiksaanwijzingen en instructies van TraxgoNL;
b. het product is geïnstalleerd in overeenstemming met daartoe door TraxgoNL gegeven voorschriften en instructies;
c. er zijn geen veranderingen en/of toevoegingen aangebracht aan het product en er hebben geen reparaties (of pogingen daartoe) plaatsgevonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TraxgoNL;
d. het product is niet overgebouwd of ingebouwd in een ander dan het oorspronkelijke voertuig;
e. de Klant heeft voldaan aan het bepaalde in deze garantiebepalingen en zijn overige verplichtingen jegens TraxgoNL.
11.5. Niet onder de garantie vallen reparatie of vervanging van onderdelen die aan slijtage door normaal gebruik onderhevig zijn, zulks ter beoordeling van TraxgoNL.
11.6. Gebreken aan de producten, daaronder begrepen geleverde software, die geen afbreuk doen aan de functionaliteit daarvan, worden niet onder de garantie hersteld. Het voorgaande is uitsluitend ter beoordeling van TraxgoNL.

12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van TraxgoNL Producten blijven bij Traxgo NL berusten, tenzij anders overeengekomen tussen TraxgoNL en de Klant.
12.2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om producten van TraxgoNL, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
12.3. Het is de Klant niet toegestaan producten van TraxgoNL aan derden ter hand te stellen.
12.4. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten, merken en handelsnamen uit hetgeen door Traxgo NL geleverd is, te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke verhandelingen te laten verrichten.

13. Privacy en bescherming van gegevens
13.1. Traxgo NL zal de door de klant verstrekte gegevens met uiterste zorgvuldigheid behandelen en de persoonsgegevens van de klant niet delen met derden tenzij TraxgoNL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak of een anderszins dwingend voorschrift verplicht is of wordt.
13.2. De klant gaat ermee akkoord dat TraxgoNL zijn (persoon)gegevens, waaronder verkeersgegevens, gegevens en registratiegegevens die voortvloeien uit het gebruik van de dienst, te verzamelen, verwerken, op te slaan en te gebruiken, voor zover dit noodzakelijk is:
a. voor haar administratie en beheerstaken;
b. om de klant in staat te stellen de dienst te gebruiken.
13.3. De klant verplicht zich haar werknemers en alle gebruikers van voertuigen die uitgerust zijn met producten van Traxgo NL en die aangesloten zijn op de dienst over het soort gegevens dat verzameld, te informeren en daarvoor de schriftelijke toestemming te hebben of te verkrijgen van betrokkenen. De klant vrijwaart Traxgo NL voor eventuele aanspraken van derden en voor van overheidswege opgelegde sancties op grond van overtreding van de wet registratie persoonsgegevens.
13.4. De klant is ermee bekend, en voor zover nodig geeft de klant hierbij daarvoor toestemming, dat Traxgo NL geanonimiseerde metagegevens die worden verkregen middels de dienst beschikbaar stelt of verkoopt aan derden. Onder meta-gegevens worden technische, niet tot een persoon herleidbare gegevens verstaan, zoals gegevens omtrent wegdektrillingen.
13.5. De klant garandeert dat zij de geschreven toestemming van haar werknemers, familieleden en alle personen die uitgerust zijn met de Boardcomputers en die aangesloten zijn op de dienst in bezit heeft om persoonsgegevens, en meer in het bijzonder gegevens, door te geven en dat zij Traxgo NL uitdrukkelijk opdracht geeft om de dienst te leveren met het gebruik en opslaan van deze gegevens, en om deze gegevens door te geven aan derden die Traxgo NL gebruikt. De klant zal de relevante toestemming of een passende exploitatieovereenkomst op verzoek aan Traxgo NL tonen.
13.6. Na het einde van de Overeenkomst is TraxgoNL niet gerechtigd de door haar verzamelde en opgeslagen (persoons-) gegevens van en voor de klant te bewaren.

14. Rechtskeuze
14.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen die voortkomen uit een Overeenkomst tussen TraxgoNL en de klant, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Amsterdam , of enige andere terzake bevoegde rechter, indien Traxgo NL zulks verkiest.

15. Slotbepalingen
15.1. In geval van strijd tussen enige bepalingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst boven deze algemene voorwaarden (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen).
15.2. TraxgoNL is gerechtigd de uitvoering van de tussen TraxgoNL en de Klant gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onder te brengen bij derden, zonder daarbij overigens afstand te doen van haar verplichtingen en verantwoordelijkheden.
15.3. TraxgoNL is gerechtigd al haar rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren. De Klant verklaart zich, voor zover vereist, daarmee akkoord en verklaart hierbij medewerking te zullen verlenen indien vereist. Het is de Klant daarentegen niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, anders dan na schriftelijke voorafgaande toestemming van TraxgoNL.