Unieke werfmelding

Aangifte van werken voor aannemers

Onze toepassingen

Unieke werfmelding in de bouwsector

In de bouwsector zijn aannemers verbonden aan een aantal wettelijke verplichtingen rond de aangifte van werken. Aannemers die werken in onroerende staat uitoefenen, moeten dat melden aan enkele instanties zoals onder andere de RSZ, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Administratie van de Arbeidsveiligheid.

Unieke werfmelding in de bouwsector | Aangifte van werken | TraxgoVoor alle werken in onroerende staat is die unieke werfmelding verplicht. Wanneer de werken exclusief btw minder dan 25 000 euro bedragen én wanneer geen onderaannemer in dienst gesteld is, moet de aannemer de werken niet melden. De aannemer die de opdrachtgever aangesteld heeft, moet de melding doen vóór het begin van de werken. De maatregel is van kracht sinds 1 juni 2009.

Met werken in onroerende staat bedoelt men alle werken met betrekking tot het bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van een onroerend goed bedoeld.

Vanaf 1 juni 2009 moeten de meldingen ook elektronisch gebeuren. Via www.socialsecurity.be/site kan dat gebeuren.

Een unieke werfmelding onderscheidt 2 delen.

  • Een gemeenschappelijk deel: daarin staan algemene gegevens over de bouwplaats en de opdrachtgever van de werken. De hoofdaannemer vult die gegevens één keer in voor dezelfde bouwplaats. De melding is dus gemeenschappelijk voor alle aannemers betrokken bij de bouwplaats in die regio.
  • De contracten: die bevatten de informatie van de aannemers en de werken die op deze aannemers betrekking hebben.

Meer informatie? Contacteer ons

Sancties

Wanneer de aannemer in de unieke werfmelding onjuiste info meldt over begin-en einddatum van de werken of over begin en einde van tussenkomst van onderaannemers, wordt een forfaitaire vergoeding gevraagd van 150 euro.

Als de aannemer de werken niet aangeeft, zal hij een bedrag van 5% excl. BTW van het totale bedrag van de werken die niet gemeld zijn, verschuldigd zijn aan de RSZ.

Als de onderaannemer niet meldt aan de aannemer dat hij één of meer andere onderaannermers inschakelt, moet hij zelf aan de RSZ een som betalen van 5% van het totale bedrag van de werken, exlusief btw, die hij toevertrouwde aan zijn onderaannemer.

Wanneer er slechts een eerste overtreding is, of in geval van overmacht, is het mogelijk dat de RSZ vrijstelling van de sanctie verleent.

Wenst u meer info over een unieke werfmelding? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.