CheckInAtWork

Verplichte aanwezigheidsregistratie op de werf

Onze toepassingen

Jobregistratie

CheckInAtWork: verantwoordelijkheden en sancties

Jobregistratie op de werf via CheckInAtWorkDe verantwoordelijkheden m.b.t. jobregistratie zijn vastgelegd in rechtsbepalingen. De inbreuken/tekortkomingen bij deze verantwoordelijkheden zijn dit ook. De inbreuken moeten het voorwerp uitmaken van een vaststelling door de bevoegde inspectiediensten. Deze vaststellingen worden overgemaakt aan de instanties die bevoegd zijn om sancties toe te passen en/of om sancties te verzoeken. Hieronder geven we een overzicht van welke de verantwoordelijkheden zijn, wat de wettelijke basis is en welke de minimum- en maximumbedragen van de toepasselijke sancties zijn. Dit alles gebeurt in functie van de rol die de onderneming speelt.

Met een sanctie van niveau 1, wordt bestraft elke persoon (werknemer of andere persoon die de verplichting heeft zich te registreren) die zich, in strijd met artikel 31sexies, §1 van de voornoemde wet van 4 augustus 1996, aanbiedt op een bouwplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert op deze plaats.​

Meer informatie? Contacteer ons

 

Opdrachtgever Sanctie Inbreuk inzake de verantwoordelijkheid van de aangevende aannemer / Bouwdirectie belast met de uitvoering Inbreuk inzake de verantwoordelijkheid van de aangevende aannemer / Bouwdirectie belast met de uitvoering als werkgever 
Aangevende aannemer Bouwdirectie belast met de uitvoering 600 – 6000 euro strafrechtelijke sanctie

300 – 3000 euro administratieve sanctie

artikel 31ter: het nalaten van een registratie.

artikel 31quater, §1, 1ste lid: het nalaten van het ter beschikking stellen van een registratiesysteem aan de aannemers waarop hij een beroep doet, tenzij er onderling werd overeengekomen dat de aannemer een andere gelijkwaardige registratiewijze toepast.

artikel 31quater, §2: Indien de registratie gebeurt via een registratieapparaat op de bouwplaats, en hij laat na het registratieapparaat te leveren te plaatsen en toe te zien op de goede werking ervan op de bouwplaats. Indien de registratie gebeurt op een andere plaats en hij laat na de nodige maatregelen te treffen opdat deze registratie dezelfde waarborgen biedt als de registratie die gebeurt op de bouwplaats.

artikel 31sexies, §3: de aannemer heeft niet de nodige maatregelen getroffen opdat de registratie “op afstand” daadwerkelijk gebeurt en opdat zij dezelfde waarborgen biedt als de registratie die gebeurt op de bouwplaats.

artikel 31sexies, §2, 2de en 3de lid: De aannemer die een beroep doet op een zelfstandige en aan die zelfstandige geen registratiemiddel aflevert, dat compatibel is met het op de bouwplaats gebruikte registratieapparaat. De koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wie verantwoordelijk is voor de aflevering van het registratiemiddel voor de andere personen.

artikel 31quinquies: Elke aannemer die beroep doet op een onderaannemer en geen maatregelen neemt opdat zijn medecontractant alle gegevens daadwerkelijk en correct registreert en doorstuurt naar de gegevensbank. Elke aannemer die er niet voor zorgt dat elke persoon wordt geregistreerd vooraleer deze in zijn opdracht de bouwplaats betreedt.

 artikel 31quinquies: Elke aannemer die er niet voor zorgt dat de in artikel 31ter, § 2, 1ste lid, bedoelde gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming, daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en doorgestuurd naar de gegevensbank.

artikel 31sexies, §2, 1ste en 3de lid: heeft geen registratiemiddel afgeleverd aan zijn werknemers, dat compatibel is met het op de bouwplaats gebruikte registratieapparaat of heeft geen registratiemiddel afgeleverd voor de andere personen voor dewelke hij de verantwoordelijkheid had dit te doen.

artikel 31sexies, §3: heeft niet de nodige maatregelen getroffen opdat de registratie “op afstand” daadwerkelijk gebeurt en dezelfde waarborgen biedt als de registratie die gebeurt op de bouwplaats.

Inbreuk inzake de verantwoordelijkheid van een aannemer/onderaannemer  Inbreuk inzake de verantwoordelijkheid van een aannemer/onderaannemer als werkgever
Aannemer

Onderaannemer

600 – 6000 euro strafrechtelijke sanctie

300 – 3000 euro administratieve sanctie

artikel 31ter: het nalaten van een registratie.

artikel 31quater, §1, 2de en 4de lid: De onderaannemer heeft het registratiesysteem ter zijner beschikking gesteld door de aannemer-aangever (30bis) belast met de uitvoering, de aannemer, de onderaannemer of de sub-onderaannemer met wie hij een overeenkomst gesloten heeft, niet gebruikt of heeft nagelaten de registratiewijze, bedoeld in artikel 31ter, § 1, 1ste en 2de lid, toe te passen.

artikel 31quater, §2: Indien de registratie gebeurt via een registratieapparaat op de bouwplaats, heeft de onderaannemer nagelaten het registratieapparaat te leveren te plaatsen en toe te zien op de goede werking ervan op de bouwplaats. Indien de registratie gebeurt op een andere plaats en hij heeft nagelaten de nodige maatregelen te treffen opdat deze registratie dezelfde waarborgen biedt als de registratie die gebeurt op de bouwplaats.

artikel 31sexies, §2, 2de en 3de lid: De onderaannemer die een beroep doet op een zelfstandige en aan die zelfstandige geen registratiemiddel aflevert, dat compatibel is met het op de bouwplaats gebruikte registratieapparaat. De koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, wie verantwoordelijk is voor de aflevering van het registratiemiddel voor de andere personen.

artikel 31sexies, § 3: de onderaannemer heeft niet de nodige maatregelen genomen opdat de registratie “op afstand” daadwerkelijk gebeurt en opdat zij dezelfde waarborgen biedt als de registratie die gebeurt op de bouwplaats. artikel 31quinquies: Elke onderaannemer die beroep doet op een onderaannemer en geen maatregelen neemt opdat zijn medecontractant alle gegevens daadwerkelijk en correct registreert en doorstuurt naar de gegevensbank. Elke onderaannemer die er niet voor zorgt dat elke persoon wordt geregistreerd vooraleer deze in zijn opdracht de bouwplaats betreedt.

artikel 31quinquies: Elke onderaannemer die er niet voor zorgt dat de in artikel 31ter, § 2, 1ste lid, bedoelde gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming, daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en doorgestuurd naar de gegevensbank.

artikel 31sexies, §2, 1ste en 3e lid: De onderaannemer heeft geen registratiemiddel afgeleverd aan zijn werknemers, dat compatibel is met het op de bouwplaats gebruikte registratieapparaat of heeft geen registratiemiddel afgeleverd voor de andere personen voor dewelke hij de verantwoordelijkheid had dit te doen.

artikel 31sexies, §3: De onderaannemer heeft niet de nodige maatregelen getroffen opdat de registratie “op afstand” daadwerkelijk gebeurt en dezelfde waarborgen biedt als de registratie die gebeurt op de bouwplaats.

Inbreuk inzake de verantwoordelijkheid van de werknemer
 Werknemers 60 – 600 euro Administratieve boete Met een sanctie van niveau 1, wordt bestraft elke persoon (werknemer of andere persoon die de verplichting heeft zich te registreren) die zich, in strijd met artikel 31sexies, §1 van de voornoemde wet van 4 augustus 1996, aanbiedt op een bouwplaats en zijn aanwezigheid niet onmiddellijk en dagelijks registreert op deze plaats.

Meer informatie? Contacteer ons

 

Lees over jobregistratie ook: